Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mor Barsavmo Kilisesi


YOLBUL (NAVIGATION)

Mor Barsavmo Kilisesi, Midyat Işıklar Mahallesi’nde yer almaktadır. 5. yy’da inşa edilen yapı, 1943 yılında eski temelleri üzerine geleneksel olarak tekrar inşa edilmiştir. Dönüşümlü olarak yapılan pazar ayinleri Mor Barsavmo Kilisesi’nde de gerçekleşmektedir.
Ayrıca burada Süryani çocuklara din, dil eğitimi verilmekte ve insanlar her akşam dua için bir araya gelmektedir.

ENGLISH Mor Barsavmo Church
Mor Barsavmo Church is located in Midyat Işıklar Neighborhood. The chuch was built in the 5th century, and rebuilt on its old foundations in its original form in 1943. Sunday rites are  held in the Mor Barsavmo Church in turns with other churches.
In addition, religious and language education are given to Syriac children and people gather for prayer every evening in the churchMOR BARSOVMO 2.JPG
La iglesia Mor Barsavmo
La iglesia Mor Barsavmo se encuentra en el barrio de Midyat Işıklar. La iglesia fue construida en el siglo V y reconstruida sobre sus antiguos cimientos en su forma original en 1943. Los ritos dominicales se llevan a cabo en la iglesia Mor Barsavmo en turnos con otras iglesias.
Además, se imparte educación religiosa y lingüística a los niños siríacos y la gente se reúne todas las noches para orar en la iglesia.
MOR BARSOVMO 2.JPG

Церковь Мор Барсавмо


Церковь Мор Барсавмо находится в районе Мидьят Ишиклар. Церковь была построена в V веке, а перестроена на старом фундаменте в первоначальном виде в 1943 году. В церкви Мор Барсавмо совершаются воскресные обряды по очереди с другими церквями.
Кроме того, сирийские дети получают религиозное и языковое образование, и каждый вечер люди собираются для молитвы в церкви.

MOR BARSOVMO 3.JPG