Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mardin MüzesiYOLBUL (NAVIGATION)

Mardin Müzesi idari birimlerin yer aldığı bina ve eserlerin bulunduğu bina olmak üzere iki ayrı yapıda hizmet vermektedir. Günümüzde müze olarak işlevlendirilen yapı, 1895 yılında Antakya Patriği İgnatios Behnam Banni tarafından “Süryani Katolik Patrikhanesi” olarak yaptırılmıştır. Kültür Bakanlığınca Süryani Katolik Vakfı’ndan satın alınarak kamulaştırılan bina, Zinciriye Medresesi’ndeki eserlerin taşınmasıyla 2000 yılında “Mardin Müzesi” olarak faaliyete başlamıştır. Müzenin doğu kısmında 1947 yılından beri hizmet veren Meryem Ana Kilisesi yer almaktadır.
Bulunduğu alandaki arazi eğiminin ve parsel derinliğinin fazla olması nedenleriyle müzenin tasarımı teraslamalar biçiminde üç katlı olarak planlanmıştır. Güneye (ovaya) bakan U planlı ve üç katlı formu ile geleneksel “Mardin Evi” mimarisinin tüm karakteristik özelliklerini barındırmaktadır.
Müzenin giriş katında çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda oluşturulmuş “Arkeopark Müze Eğitim Salonu” bulunmaktadır. Ziyaretçiler eğitim salonunda,  sikke basma, kök boya baskı, ebru, seramik yapımı gibi birçok atölye çalışmalarına katılabilmektedir. Binanın güneyindeki avluda Arkeopark ile 500 kişilik amfi tiyatro yer almakta olup, Arkeopark’ta çocuklar için müze eğitimleri ve halk için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Birinci katta bölgede yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarından çıkan eserlerin sergilendiği salonda, Roma, Akkoyunlu Dönemlerine ait mozaikler ile taş eserlerin bulunduğu açık teşhir alanı, eser depoları, sinema ve seminer salonu konumlandırılmıştır.
İkinci katta “beslenme, din, ticaret, üretim, sikke, güç-iktidar, savaş ve sosyal yaşam”a ilişkin temalara yönelik eserlerin sergilendiği dört adet kapalı galeri vardır.
Ticaret temasının yansıtıldığı sergi salonunda en dikkat çeken teşhirlerden biri Kızıltepe Sürekli Köyü’ndeki kurtarma kazısında ele geçen “Sürekli Definesi”nin bulunduğu kısımdır. Definede 9 ve 14. yüzyıllar arasına tarihlendirilen Abbasiler, İlhanlılar, Eyyubiler, Bizanslılar, Zengiler, Artuklular gibi birçok medeniyete ait altın ve gümüş eserler yer almaktadır.
Müzenin kuzeybatısında yer alan idari bina 19. yüzyıl geleneksel “Mardin evi” mimari özelliklerine sahip tescilli bir yapıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mardin Valiliği tarafından restore edilerek 2012 yılında faaliyete giren yapı; iki katlı, avlulu, L bir plana sahiptir. Asma bir köprü vasıtasıyla müze binasına bağlanması sağlanan yapıda; ihtisas kütüphanesi, sanat galerisi, konferans salonu, arşiv, uzman odaları, mescit ve müdüriyet birimleri vardır.


Ziyaret Günleri: Haftanın 6 günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında. Pazartesileri Kapalıdır
Giriş Ücreti      : 2022 yılı Mayıs ayından itibaren; Tam bilet 20  ₺ (Müze kart geçerlidir)
İletişim             : 0 482 212 16 64

MARDIN MUSEUM
The Mardin Museum serves in two buildings,  where the administrative units and the artifacts are located separately. The museum, was built for Syriac Catholic Patriarchate as a temple in 1895 by the Patriarch of Antakya Ignatios Behnam Banni. Later the building, bought and expropriated by the Ministry of Culture from the Syriac Catholic Foundation, started its activities as the "Mardin Museum" in 2000. Due to the high slope of the land and the depth of the parcel in the area where it is located, the design of the museum was planned as three floors in the form of terraces. The structure eflects all the characteristic features of traditional “Mardin House” architecture with its U-plan and three-storey form facing south (plain).

On the ground floor of the museum, there is the "Arkeopark Museum Education Hall" created according to the understanding of contemporary museology. In the training hall, visitors can participate in a number of workshops such as coin minting, madder printing, marbling and ceramic making. In the courtyard to the south of the building, there is an Archeopark and a 500-seat amphitheater, where museum education for children and various activities for the public are held.

On the first floor, in the hall  the artifacts gathered from the archaeological excavations carried out in the region are exhibited. In the open exhibition area mosaics and stone artifacts belonging to the Roman and Akkoyunlu Periods, artifact warehouses, a cinema and a seminar hall are located. 

On the second floor, there are four galleries exhibiting the themes of "nutrition, religion, trade, production, coinage, power, war and social life".
One of the most striking elements in the exhibition hall, where the commercial theme is reflected, is the section where the "Sürekli Treasure" which was found during the rescue excavation in Kızıltepe's Sürekli Village. There are gold and silver artifacts belonging to a number civilizations such as Abbasids, Ilkhanids, Ayyubids, Byzantines, Zengis, Artuks, which are dated between the 9th and 14th centuries.
The administrative building located in the northwest of the museum is a registered building with the traditional 19th century "Mardin house" architectural features. The building, restored by the Ministry of Culture and Tourism and the Mardin Governorate, became operational in 2012. It has two floors, a courtyard, with a L-plan. In the structure, which is connected to the museum building via a suspension bridge; There are specialized library, art gallery, conference hall, archive, expert rooms, prayer room and directorate units.

Working hours: 08.00 am-17:00 pm
Working days: The Museum is open in 6 days of the week. Closed on Mondays.
Entrance fee  :  20 Turkish lira for adults  in 2022. 
Telephone      :  0 482 212 16 64


1-MARDİN MÜZESİ GENEL GÖRÜNÜM VE ARKEOPARK ALANI (1).JPG

MUSEO MARDÍN

El Museo de Mardin sirve en dos edificios, donde las unidades administrativas y los artefactos se ubican por separado. El museo fue construido para el patriarcado católico siríaco como templo en 1895 por el patriarca de Antakya Ignatios Behnam Banni. Posteriormente el edificio, comprado y expropiado por el Ministerio de Cultura a la Fundación Siriaca Católica, inició sus actividades como "Museo Mardin" en el año 2000. Debido a la gran pendiente del terreno y la profundidad de la parcela en la zona donde se encuentra ubicado, el diseño del museo se planteó en tres plantas en forma de terrazas
. La estructura refleja todos los rasgos característicos de la arquitectura tradicional de la “Casa Mardin” con su planta en U y su forma de tres pisos orientada al sur (plana). En la planta baja del museo, se encuentra la "Sala de Educación del Museo Arkeopark" creada de acuerdo con la comprensión de la museología contemporánea. En la sala de formación, los visitantes pueden participar en una serie de talleres, como la acuñación de monedas, la impresión de más loco, el marmoleado y la fabricación de cerámica. En el patio al sur del edificio, hay un Archeopark y un anfiteatro de 500 asientos, donde se lleva a cabo la educación del museo para niños y diversas actividades para el público.
En el primer piso, en el salón se exhiben los artefactos recolectados de las excavaciones arqueológicas realizadas en la región. En el área de exposición abierta se encuentran mosaicos y artefactos de piedra pertenecientes a los períodos romano y Akkoyunlu, almacenes de artefactos, un cine y una sala de seminarios. En el segundo piso, hay cuatro galerías que exhiben los temas de "nutrición, religión, comercio, producción, acuñación, poder, guerra y vida social". Uno de los elementos más llamativos de la sala de exposiciones, donde se refleja el tema comercial, es la sección donde se encuentra el "Tesoro Sürekli" que se encontró durante la excavación de rescate en la aldea Sürekli de Kızıltepe. Hay artefactos de oro y plata pertenecientes a varias civilizaciones como los abasíes, los ilkaníes, los ayyubíes, los bizantinos, los zengis y los artuks, que datan de los siglos IX y XIV. El edificio administrativo ubicado en el noroeste del museo es un edificio registrado con las características arquitectónicas tradicionales de la "casa Mardin" del siglo XIX. El edificio, restaurado por el Ministerio de Cultura y Turismo y la Gobernación de Mardin, entró en funcionamiento en 2012. Tiene dos plantas, un patio, con planta en L. En la estructura, que está conectada con el edificio del museo a través de un puente colgante; Hay una biblioteca especializada, una galería de arte, una sala de conferencias, un archivo, salas de expertos, una sala de oración y unidades de dirección.Horario de trabajo: 08.00 am-17:00 pm
Dias Abiertos       : El Museo está abierto los 6 días de la semana. Cerrado los lunes.
Precio de la entrada: 20 liras turcas para adultos en 2022.

Teléfono : 0 482 212 16 64MARD¦-N-MARD¦-N M+£ZES¦--G+£LCAN ACAR (1).jpg
МАРДИНСКИЙ МУЗЕЙ
Музей Мардина состоит из двух зданий, где административные единицы и экспонаты расположены отдельно. Музей был построен для Сирийско-католического патриархата как храм в 1895 году патриархом Антакьи Игнатием Бехнамом Банни. Позже здание, купленное и экспроприированное Министерством культуры у Сирийско-католического фонда, начало свою деятельность как «Музей Мардина» в 2000 году. Из-за высокого уклона земли и глубины участка в районе, где оно находится расположен, по проекту музей планировался как три этажа в виде террас. Структура отражает все характерные черты традиционной архитектуры «Мардин Хаус» с ее U-планом и трехэтажной формой, обращенной на юг (равнину).

На первом этаже музея находится «Учебный зал музея Аркеопарк», созданный в соответствии с пониманием современной музеологии. В учебном зале посетители могут принять участие в ряде мастер-классов, таких как чеканка монет, печать марены, мраморирование и изготовление керамики. Во дворе к югу от здания находится Археопарк и амфитеатр на 500 мест, где проходят музейное образование для детей и различные мероприятия для населения.

На первом этаже в холле выставлены артефакты, собранные в результате археологических раскопок, проведенных в регионе. На открытой выставочной площади расположены мозаики и каменные артефакты, относящиеся к римскому периоду и периоду Аккоюнлу, склады артефактов, кинотеатр и зал для семинаров.

На втором этаже есть четыре галереи, посвященные темам «питание, религия, торговля, производство, чеканка монет, власть, война и социальная жизнь».
Одним из самых ярких элементов выставочного зала, в котором отражена коммерческая тема, является секция, где находится «Сокровище Сюрекли», найденное во время спасательных раскопок в деревне Сюрекли в Кызылтепе. Есть золотые и серебряные артефакты, принадлежащие ряду цивилизаций, таких как Аббасиды, Ильханиды, Айюбиды, Византийцы, Зенги, Артуки, которые датируются между 9 и 14 веками.
Административное здание, расположенное на северо-западе музея, представляет собой зарегистрированное здание с традиционными архитектурными чертами «дома Мардина» XIX века. Здание, отреставрированное Министерством культуры и туризма и провинции Мардин, было введено в эксплуатацию в 2012 году. Оно имеет два этажа, внутренний двор, L-образную форму. В сооружении, которое соединено со зданием музея подвесным мостом; Имеются специализированная библиотека, художественная галерея, конференц-зал, архив, экспертные кабинеты, молитвенная комната и подразделения дирекции.

Время работы: 08:00-17:00
Дни работы: Музей открыт 6 дней в неделю. Закрыт по понедельникам.
Стоимость входа: 20 турецких лир для взрослых в 2022 году.
Телефон : 0 482 212 16 64

MARD¦-N-MARD¦-N M+£ZES¦--G+£LCAN ACAR (12).jpg
MARD¦-N-MARD¦-N M+£ZES¦--G+£LCAN ACAR (17).jpg
MARD¦-N-MARD¦-N M+£ZES¦--G+£LCAN ACAR (3).jpg