Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mor Gabriel Manastırı (Deyrulumur Manastırı)

YOLBUL (NAVIGATION)

Mor Gabriel Manastırı (Deyrulumur Manastırı
) Midyat ilçesinin 23 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır. Manastır, Süryani Kadim Cemaati'nin ünlü ve büyük yapıtlarından biridir. Meşe ağaçları ile kaplı yüksekçe bir tepede yapılmıştır. Manastırın temelleri Mor Şmuel ile Mor Şemun tarafından 397 yılında atılmış ve yapı kısa sürede tamamlanmıştır. Değişik tarihlerde içine ve dışına ekler yapılmıştır.

615 ve 1049'da Metropolitlik Merkezi olan manastırda, Kral Arcadius (395-408) zamanında Mor Şemun tarafından barınma ve dua yerleri yapılmıştır. Kral Theodosius (408-450) çağında lahitlerin konacağı abide evi, Meryem Ana Kilisesi, Resuller Kilisesi, Kırkşehit Kilisesi, Mor Şmuel Mabedi, kral kızı Theodora'nın Mor Şmuel tarafından iyileştirilmesi nedeniyle Theodora Kubbesi, Mor Şlemun Mabedi yapılmıştır.

Mor Gabriel Manastırı, Yunanistan Athos Dağı'nda kurulu herhangi bir manastırdan en az 400 yıl daha eskidir. Filistindeki Mor Saba Manastırı'ndan yaklaşık 80 yıl, Mısır Sinai bölgesindeki Mort Katherina Manastırı'ndan da bir buçuk asır öncedir. 

Manastır, tarihsel süreçte dönem dönem farklı isimlerle anılmıştır. İlk dönemlerinde, kurucuların isimlerine izafeten Mor Şmuel ve Mor Şemun Manastırı olarak tanınmıştır. "Rahiplerin Meskeni" anlamına gelen ve Süryanice'de "Dayro d'Umro" isminden türetilen Deyr-el Umur ve bu ifadenin Türkçe uyarlamasıyla "Deyrulumur" ismiyle de bilinmektedir. Aynı zamanda Kartmin bugünkü Yayvantepe Köyü'ne yakınlığı nedeniyle "Kartmin Manastırı" ismiyle de karşımıza çıkmaktadır. Bugün de kullanılan "Mor Gabriel Manastırı" adlandırması, Turabdin Metropoliti Mor Gabriel'in (634-668) adından gelmektedir.

Ziyaret Günleri    : Dini Tatiller hariç haftanın 7 günü ziyarete açıktır
Giriş Ücreti          : 2022 için 15 tl. Manastır görevli rehberler eşliğinde gezilmektedir.
Çalışma Saatleri : 09:00-11:30 /13:00/17:00
İletişim                 : 0482 213 75 13

MOR GABRİEL 3.jpg

ENGLISH - MOR GABRIEL MONASTERY-


Mor (Saint) Gabriel Monastery (Deyrulumur Monastery) is located 23 kilometers southeast of Midyat district. The monastery is one of the famous and great works of the Orthodox Syriac  Community. It was built on a high hill covered with oak trees. The foundations of the monastery were laid by Mor Şmuel and Mor Şemun in 397 and the building was completed in a short time. Additional structres were built inside and outside of the monastery on different dates. Subsequently monastery became the Metropolitan Center between 615 and 1049.

Mor Gabriel Monastery is at least 400 years older than any monastery founded on Mount Athos, Greece. It was built 80 years before the Mor Saba Monastery in Palestine and one and a half centuries before the Mort Katherina Monastery in the Sinai region of Egypt.

The monastery has been called by different names from time to time in the historical process. In its early days, it was known as Mor Şmuel and Mor Şemun Monastery after the names of the founders. It is also known as Deyr-el Umur, which means "House of the Priests" and derived from the Syriac name "Dayro d'Umro", and "Deyrulumur" with the Turkish adaptation of this expression. The name "Mor Gabriel Monastery", which is still used today, inspired from the name of Turabdin Metropolitan Mor Gabriel (634-668). The monastery is  in a good shape and still serves the Syriac community today


Working hours: 09:00-11:30 am /13:00/17:00 pm
Working days:  Except the religious holidays, Monastery is open 7 days of the week. You may visit the monastery with the guides provided by the temple.
Entrance fee  :  15 ₺ in 2022
Telephone      : 0482 213 75 13


mor gabriel manastiri1.jpg

ESPANOL El MONASTERIO DE MOR GABRIEL- 

El Monasterio Mor (San) Gabriel (Monasterio Deyrulumur) está ubicado a 23 kilómetros al sureste del distrito de Midyat. El monasterio es una de las famosas y grandes obras de la comunidad siríaca ortodoxa. Fue construido sobre una alta colina cubierta de robles. Los cimientos del monasterio fueron colocados por Mor Şmuel y Mor Şemun en 397 y el edificio se completó en poco tiempo. Se construyeron estructuras adicionales dentro y fuera del monasterio en diferentes fechas. Posteriormente el monasterio se convirtió en el Centro Metropolitano entre 615 y 1049.
El Monasterio Mor Gabriel es al menos 400 años más antiguo que cualquier monasterio fundado en el Monte Athos, Grecia. Fue construido 80 años antes que el Monasterio Mor Saba en Palestina y un siglo y medio antes que el Monasterio Mort Katherina en la región del Sinaí en Egipto.
El monasterio ha sido llamado por diferentes nombres de vez en cuando en el proceso histórico. En sus primeros días, se conocía como Monasterio de Mor Şmuel y Mor Şemun por los nombres de los fundadores. También se le conoce como Deyr-el Umur, que significa "Casa de los Sacerdotes" y deriva del nombre siríaco "Dayro d'Umro", y "Deyrulumur" con la adaptación turca de esta expresión. El nombre "Monasterio de Mor Gabriel", que todavía se usa hoy en día, se inspiró en el nombre del metropolitano de Turabdin Mor Gabriel (634-668). El monasterio está en buen estado y todavía sirve a la comunidad siríaca en la actualidad.

Horario de trabajo    : 09:00-11:30 am /13:00/17:00 pm
Dias Abiertos            : Excepto las fiestas religiosas, el Monasterio está abierto los 7 días de la semana. Puede visitar el monasterio con las guías proporcionadas por el templo.
Precio de la entrada : 15 ₺ en 2022
Teléfono                    : 0482 213 75 13

Mor Gabriel Manastiri4.jpg


РУССКИЙ МОНАСТЫРЬ МОР ГАБРИЭЛА

Монастырь Мор (Святой) Гавриил (монастырь Дейрулумур) расположен в 23 км к юго-востоку от района Мидьят. Монастырь является одним из известных и великих произведений сирийской православной общины. Он построен на высоком холме, поросшем дубами. Основы монастыря были заложены Мором Шмуэлем и Мором Шемуном в 397 году, и строительство было завершено в короткие сроки. Дополнительные сооружения были построены внутри и снаружи монастыря в разное время. Позже монастырь стал митрополичьим центром между 615 и 1049 годами.
Монастырь Мор Гавриил как минимум на 400 лет старше любого монастыря, основанного на Афоне в Греции. Он был построен за 80 лет до монастыря Мор-Саба в Палестине и за полтора века до монастыря Морт-Катерина в Синайском регионе Египта.
В ходе исторического процесса монастырь время от времени назывался по-разному. Вначале он был известен как монастырь Мор Шмуэль и Мор Шемун по именам основателей. Он также известен как Дейр-эль-Умур, что означает «Дом священников» и происходит от сирийского названия «Дайро д'Умро» и «Дейрулумур» с турецкой адаптацией этого выражения. Название «Монастырь Мор Габриэль», которое используется до сих пор, было навеяно именем митрополита Турабдина Мор Габриэля (634-668). Монастырь находится в хорошем состоянии и до сих пор служит сирийской общине.

Время работы:    09:00-11:30/13:00/17:00
Рабочие дни:       Кроме религиозных праздников, монастырь открыт 7 дней в неделю. Вы можете посетить монастырь с гидами, предоставленными храмом.
Входная плата:   15 ₺ в 2022 г.
Телефон :             0482 213 75 13

MOR GABRİEL2.jpg